Unknown error (8192): mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead on line 11 in /var/home/vwpolonl/domains/vwpolo.nl/public_html/cls/dbconnect.php
Huisregelement | VW Polo Club Holland | www.vwpolo.nl

VW Polo Club Holland Huisregelement


Het huishoudelijk reglement is opgesteld om ieder clublid te informeren over de (gedrags)regels die binnen de Polo Club Holland van toepassing zijn, en dienen derhalve dan ook door iedereen te worden nageleefd.

Clubpas. De clubpas die binnenkort verstrekt wordt is strikt persoonlijk en dient ter legitimatie van de clubleden. Deze pas wordt door de VW Polo Club Holland beschikbaar gesteld en is geldig gedurende het lopende clubjaar. Het bestuur van de VW Polo Club Holland, of aangewezen functionaris kan naast de clubpas ook een geldig legitimatiebewijs ter inzage vragen. Indien een clublid zich niet kan legitimeren, kan hem of haar de toegang tot een evenement ontzegd worden. Bij misbruik of fraude in welke vorm dan ook kan de clubpas ingenomen c.q. ongeldig worden verklaard en volgen er disciplinaire maatregelen.

Gedrag. Ieder clublid wordt geacht zich op sociaal verantwoorde wijze te gedragen en op een correcte manier met medeclubleden om te gaan. Onder medeclubleden wordt ook verstaan, het bestuur en andere leden c.q. vrijwilligers welke zich belangeloos voor de club inzetten. Ook geldt dat men op de stand en in de auto het niet getolereerd wordt dat er alcoholische dranken genuttigd worden.

Rijgedrag. Ieder clublid wordt geacht op de openbare wegen een verantwoord rijgedrag er op na te houden, zoals in de Nederlandse verkeerswetgeving staat omschreven. Als het bestuur naar mening is dat men te hard of onverantwoord in de omgeving van of op de meeting gereden wordt dan kan dat leiden tot een waarschuwing. Bij twee waarschuwingen wordt men geroyeerd uit de club.

Introducés. Deze zijn natuurlijk welkom en per clublid mogen maximaal 2 introducés meegenomen worden, tenzij er in de uitnodiging uitdrukkelijk anders staat vermeld. De introducés dienen mee te rijden in de auto waarmee het clublid staat ingeschreven bij de VW Polo Club Holland. De verantwoording voor het gedrag van de introducés ligt te allen tijde bij het clublid. Partner en kinderen van clubleden behoren uiteraard niet tot introducés en zijn natuurlijk altijd welkom.

Bezoek zonder Polo, Derby of Audi 50. Indien een clublid door omstandigheden een meeting wenst te bezoeken met een ander voertuig, is dit toegestaan, mits deze buiten het terrein wordt geplaatst of op een, door de VW Polo Club aangewezen plaats.

Wijzigingen. Iedere wijziging in gegevens, zoals adres, telefoonnummer of auto dient zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden. Bij aanschaf van een nieuwe of andere Polo, Derby of Audi 50 is het doorgeven van de nieuwe gegevens van de auto middels een inschrijfformulier geheel kosteloos.

Lidmaatschap. Het lidmaatschap geldt voor het lopende jaar van maart t/m februari en wordt stilzwijgend verlangd. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 januari en te alle tijden schriftelijk te gebeuren. Opzeggingen na 1 januari van het lopende jaar gelden niet meer dan opzegging voor het nieuwe lidmaatschapjaar.

Ten slotte. Indien er geconstateerd wordt dat een clublid zich willens en wetens distantieert van bovengenoemde clubregels zullen er disciplinaire maatregelen volgen, welke zelfs tot royering van het desbetreffende clublid kunnen leiden. Men kan dan geen recht verlenen om het al betaalde contributiebedrag terug te verkrijgen.